Hướng dẫn Publisher tạo link giới thiệu bằng pvl.phongvu.vn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

A. Lấy Link giới thiệu cho tất cả các sản phẩm bán tại Phong Vũ 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Phong Vũ Lượng

Bước 2: Click vào thẻ Offers trên website Phong Vũ Lượng.

Bước 3: Copy link giới thiệu và gửi cho khách hàng

Link giới thiệu

B. Lấy Link giới thiệu cho sản phẩm cụ thể

Bước 1: Encode đoạn link sản phẩm cụ thể bạn muốn giới thiệu.

Truy cập https://www.urlencoder.org/ dán link sản phầm và thêm đoạn

?click_id={click_id}&utm_source=pvl

vào cuối url rồi nhấn encode. Copy đoạn url đã encode để ra 1 chỗ.

 

Bước 2: Đăng nhập hệ thống Phong Vũ Lượng

Bước 3: Click vào thẻ Offers trên website Phong Vũ Lượng.

 

Bước 4: Chọn Example deeplink, copy đoạn deeplink mẫu xóa bỏ đoạn url mẫu sau dấu bằng của deep_link= ta được

https://pvl.phongvu.vn/click?offer_id=1&affiliate_id=4&sub_id1=&deep_link=

Bước 5: Ghép url sản phẩm đã encode ở bước 1 vào deep link ở bước 4 ta được 1 đoạn link như sau:

 
https://pvl.phongvu.vn/click?offer_id=1&affiliate_id=4&sub_id1=&deep_link=https%3A%2F%2Fphongvu.vn%2Fcamera-xiaomi-mi-home-security-360-1080p-p36911.html%3Fclick_id%3D%7Bclick_id%7D%26utm_source%3Dpvl
 

Bước 6: rút gọn link bằng https://bitly.com/ và gửi cho khách hàng đặt hàng sử dụng

Tiền hoa hồng sẽ được công nhận khi người mua thanh toán thành công toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng thông qua Link giới thiệu nói trên.

Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment